Ist Pulse ISO-zertifiziert?

Die Swisscom Application Cloud Public ist ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000 sowie ISO/IEC 27001 zertifiziert. Die Amazon Web Services ist ISO/IEC 27001, 27017, 27018 und 9001 zertifiziert.